Handelsbetingelser

Firma info:

Alle handler via denne hjemmeside foregår mellem dig, som kunde og

Vestergaard Nustrup ApS
CVR-nr.: 19430073
Skolevej 9             
6500 Vojens
Mail: salg@vestergaardnu.dk
Tlf: +45 7487 1260

 

 1.  Anvendelsesområde

  1.  Nærværende salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud og aftaler, som Vestergaard Nustrup ApS, CVR-nr. 19430073 ("Sælger"’) indgår og udfører for sine kunder (”Kunden”), medmindre andet er udtrykkeligt aftalt skriftligt.

 2.  Bestilling
  1. www.vestergaardnu.dk er som udgangspunkt åbent 24 timer i døgnet.

  2. Alle priser på websitet er eksklusive moms.

  3. Priserne er dagspriser.

  4. Har du forespørgsel til varer, som ikke er på sitet, er du altid mere en velkommen til at kontakte os.

 3.  Tilbud/ordre
  1. Aftaler mellem Kunden og Sælger anses først for indgået, når aftalen skriftligt er bekræftet af Sælger ved ordrebekræftelse.

  2. Tilbud fra Sælger er gældende i 14 dage efter datering, medmindre en anden periode er angivet, eller hvis Sælger tilbagekalder tilbuddet før Kundens accept. Et tilbud kan endvidere bortfalde, hvis en leverance er udsolgt, eller leveringsbetingelserne ændres fra evt. underleverandørs side.

  3. Oplysninger i produktinformation er kun bindende i det omfang, der udtrykkeligt af Sælger skriftligt henvises hertil. Sælger forbeholder sig ret til uden varsel at foretage ændringer i alle produktspecifikationer, hvis dette kan ske uden væsentlig ulempe for Kunden.

  4. Sælger tager forbehold for trykfejl i forhold til priser, rabatter mv.

 4.  Betaling og ejendomsforbehold
  1. Hvis ikke andet er aftalt, er betalingsbetingelsen netto/kontant, hvorefter der beregnes renter. Sælger beholder ejendomsretten til det solgte, indtil købesummen med tillæg af renter og omkostninger er betalt.

  2. Sælger er berettiget til at kræve morarenter med 2 % pr. påbegyndt måned fra forfaldsdagen indtil betalingen sker, hvis Kunden ikke har betalt i rette tid. For hver udsendt rykkerskrivelse opkræves et rykkergebyr på kr. 100,00.

  3. På www.vestergaardnu.dk kan der betales med: Dankort, e-Dankort, VISA/Dankort, Visa, Visa Electron, Mastercard samt Mobilpay.

  4. Ved køb på www.vestergaardnu.dk med betalingskort, vil Sælger hæve det forfaldne beløb ved afsendelsen af varen

  5. Der tages ingen gebyrer ved betaling med betalingskort på www.vestergaardnu.dk.

  6. Betaling med betalingskort er altid sikret mod misbrug. Du har mulighed for at afvise en betaling, når du modtager din betalingsoversigt. Du har ingen selvrisiko i tilfælde af, dit kort bliver misbrugt i en internet-butik, der benytter SSL (Secure Socket Layer) i sit betalingssystem. Data du sender i forbindelse med køb betalt med betalingskort, er krypterede (SSL), og det er således kun PBS/NETS, der kan læse dem.

  7. Ønsker du mulighed for køb på faktura, skal du bede om login og efterfølgende kontakte os pr. mail eller telefon. Førstegangs ordre vil altid være med betaling forud. 

 5.  Levering
  1. Levering sker ex-works Vestergaard Nustrup i Vojens, medmindre andet er skriftligt aftalt. Kan leveringen som følge af Købers forhold ikke gennemføres, henstår det købte for Købers regning og risiko hos Sælger, som herefter er berettiget til at opkræve lagerleje, omkostninger mv.

  2. Leveringstiden for et Produkt regnes fra datoen for Ordrebekræftelsen. Uanset angivelse af leveringstid, er enhver leveringstid eller leveringsdato omtrentlig, som Sælger vil bestræbe sig på at effektuere så præcist som muligt.

  3. Alle forsendelser fra vestergaardnu.dk foregår med Danske Fragtmænd dog kan levering i vores nærområde foregår med egen vognmand.

  4. Ved køb under kr. 950,00 ekskl. moms, vil der blive pålagt et fragtgebyr på DKK kr. 69,00 ekskl. moms på levering til erhvervsadresse. Ved levering til privatadresse vil der blive pålagt et fragtgebyr på kr. 139,00 ekskl. moms uanset ordrens størrelse.

  5. Ved køb for kr. 950,00 ekskl. moms og derover sker levering fragtfrit på købers erhvervsadresse med undtagelse af udvalgte varer, som betragtes som farligt gods eller er særligt tungt.

  6. Der kan være tillæg for levering til ikke brofaste øer. Kontakt Vestergaard Nustrup ApS for pris på levering. Der sendes ikke varer til Grønland og Færøerne

 6.  Returvarer
  1. Købte varer tages som udgangspunkt ikke retur. Produkter, der er hjemtaget på bestilling fra Køber eller specialfremstillede til Køber, modtages aldrig retur.

  2. Anmodning om returnering skal ske senest 14 dage efter modtagelsen af købte produkter.

  3. Varer der returneres uden forudgående aftale, vil blive afvist.

  4. Hvis et Produkt iht. en skriftlig aftale tages retur, krediteres købesummen med et fradrag på 20% af denne til dækning af omkostninger til registrering, administration og testning.

  5. Produkterne skal være kurant og i original stand. Eventuel om-pakning, ny-emballering eller reparation af returvarer sker for Købers regning, hvorfor sådanne forhold vil medføre et højere fradrag i tilbagebetalingsbeløbet.

  6. Forsendelsesomkostninger betales af Kunden.

 7.  Ansvar for mangler
  1. Kunden skal straks ved modtagelsen, og inden det leverede tages i brug, foretage sædvanlig modtagerkontrol.

  2. Kunden mister retten til at påberåbe sig manglen, hvis Kunden ikke reklamerer over manglerne straks manglerne konstateres eller burde være konstateret og senest 3 dage efter levering. Reklamationen skal være skriftlig og specificeret.

  3. Såfremt det dokumenteres, at de af Sælger leverede produkter/ydelser var mangelfulde på leveringstidspunktet, har Sælger ret til inden rimelig tid at afhjælpe mangler ved at kreditere købesummen, foretage reparation eller omlevering efter eget valg.  

  4. Produkter, der returneres til Sælger med henblik på mangeludbedring, fremsendes for Kundens regning og risiko. Viser det sig, efter gennemgang af produktet, at mangeludbedringen er berettiget, refunderer Vestergaard Nustrup ApS, eventuelle udlæg til fragt. Såfremt udbedring ønskes af Kunden hos denne og Sælger er villig hertil, afholder Kunden alle omkostninger i forbindelse hermed.

  5. Kunden kan ikke gøre andre mangelbeføjelser gældende end ovennævnte. Kunden kan således ikke hæve handlen eller kræve erstatning, medmindre der foreligger mangler som skyldes forsæt eller grov uagtsomhed fra Sælger.

  6. Sælgers forpligtelser dækker ikke mangler opstået som følge af forkert anvendelse.

  7. Vejledninger, anvisninger og produktinformation fra Sælger direkte eller via webshop og/eller hjemmeside er ikke rådgivning, men udelukkende uforbindende service, hvorfor Sælger intet ansvar har for rigtigheden af sådanne vejledninger, anvisninger og produktinformation.

  8. Sælgers erstatningsansvar for mangler er begrænset til den fakturerede pris på de mangelfulde produkter. Sælger er endvidere ikke erstatningsansvarlig for indirekte tab, herunder tabt arbejdsfortjeneste, driftstab, tilbagekaldelse, undersøgelser, og andre økonomiske konsekvenstab.

 8.  Ansvarsbegrænsning
  1. For krav, som vedrører Sælgers opfyldelse eller manglende opfyldelse af sine forpligtelser, er Køber berettiget til erstatning for direkte tab med følgende begrænsninger:

   Sælgers erstatningsansvar er begrænset til direkte skader/tab, og er – uanset årsag og uanset kravets art – begrænset til det største af følgende to beløb:

   1. Den forsikringssum som dækker en evt. skade eller ansvar i forbindelse med aftalen, dog maks. Kr. 10.000.000,00, eller

   2. Det beløb, der er faktureret for den ydelse, der forårsagede skaden/tabet eller er årsag til eller direkte forbundet med erstatningskravet.

  2. Sælger kan ikke gøres ansvarlig for Kundens driftstab, avancetab eller andre indirekte tab som følge af forsinket levering eller mangler ved det leverede.

 9.  Produktansvar
  1. Sælger er erstatningsansvarlig for skade, som de af Sælger leverede produkter forårsager på andet end selve det produkt i henhold til produktansvarsloven.

  2. Sælger er ikke erstatningsansvarlig (medmindre det fremgår af ufravigelige regler i produktansvarsloven) for indirekte tab, herunder tabt fortjeneste, driftstab, omkostninger til advokater og andre rådgivere og andre økonomiske konsekvenstab.

  3. Indarbejdes Sælgers produkter som ingrediens eller komponent er Sælger ikke ansvarlig for skade på Kundens produkter eller skade på Produkter hvori Kundens produkter indgår, medmindre Sælger har handlet groft uagtsomt.

  4. I det omfang Sælger måtte blive pålagt produktansvar som følge af varer leveret til Kunden, er Kunden forpligtet til at holde Sælger skadesløs for sådan skade eller tab, som Sælger efter det ovennævnte ikke er ansvarlig for.

  5. Sælgers ansvar kan ikke overstige den forsikringssum, som dækker en evt. skade eller produktansvar.

 10.  Persondata
  1. Vi er dataansvarlig for behandling af de personoplysninger, som vi indsamler og modtager om jer.Formålet med vores behandling af jeres personoplysninger er at opfylde vores aftale. Behandlingsgrundlaget er således databeskyttelsesforordningens artikel 6 (1), litra b).Vi behandler de oplysninger, der er nødvendige for, at vi kan kontakte jer og opfylde vores aftale med jer. Når det er nødvendigt for en effektiv varetagelse af vores hverv, indhenter vi oplysninger om jer fra offentlige tilgængelige kilder.Medmindre anden lovgivning tilsiger andet, opbevarer vi som udgangspunkt jeres oplysninger i en femårig periode efter aftalens ophør fra udgangen af det regnskabsår, hvor aftalen blev afsluttet.Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandlinger af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

   1. Ret til at se oplysninger (indsigtsret)Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig og en række yderligere oplysninger.

   2. Ret til berigtigelse (rettelse)Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. Du har også ret til at få dine oplysninger suppleret med yderligere oplysninger, hvis dette vil gøre dine personoplysninger mere fuldstændige og/eller ajourførte.

   3. Ret til sletningI nogle tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, før vores generelle sletning indtræffer.

   4. Ret til begrænsning af behandlingDu har i nogle tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Såfremt du har ret hertil, må vi fremadrettet kun behandle dine oplysninger – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

   5. Ret til indsigelseDu har ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Dette gælder dog kun, hvis vores behandling hviler på databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e (udførelse af opgaver i samfundets interesse) og f (legitim interesse). Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

   6. Ret til at transmittere oplysninger (data portabilitet)Du har i nogle tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format. Du har også ret til at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk

 11.  Force Majeure/Ansvarsfrihed
  1. Sælger er ikke erstatningsansvarlig overfor køber for tab, der hidrører fra omstændigheder af usædvanlig art og som hindrer, besværliggør eller fordyrer aftalens opfyldelse, såfremt disse indtræder efter tilbuddets fremsættelse og ligger uden for Sælgers kontrol, herunder: Arbejdskonflikter (strejker og lockouts), ildsvåde, krig, oprør, indre uroligheder, vejrlig, epidemier, cyber angreb og naturkatastrofer, valutarestriktioner, offentlig beslaglæggelse, import- eller eksportforbud, afbrydelse af den almindelige samfærdsel, herunder energiforsyning, væsentlige pris- og/eller afgiftsforhøjelser, valutaudsving, produktions- og leveringsvanskeligheder, der skyldes forhold, der ikke kan bebrejdes Sælger samt indtrædelse af force majeure og/eller hard ship hos relevante underleverandører.

  2. Ved en begivenhed, som nævnt i pkt. .1, hvor aftalens opfyldelse hindres i mere end 2 måneder, kan enhver af parterne hæve aftalen ved skriftlig meddelelse til den anden part.

  3. Kunden friholder Sælger i enhver henseende for krav fra tredjemand, som Kunden, efter nærværende salgs- og leveringsbetingelser, ikke ville kunne gøre gældende overfor Sælger.

 12.  Tvister, lovvalg og værneting
  1. Tvister mellem parterne, der ikke kan afgøres i mindelighed, skal afgøres ved Byretten i Sønderborg under anvendelse af dansk ret. Dansk international privatret, der henviser til fremmed ret, samt Den Internationale Købelov (CISG) finder dog ikke anvendelse.

Kontakt os
© 2018. Vestergaard Nustrup ApS